روشهای عیب یابی ودلایل ایجاد عیب در کولر های گازی

 

عيب موجود

دلائل ايجاد عيب

اقدامات لازم

الف ) كمپرسور استارت نمي كند و صدائي از آن به گوش نمي رسد.

ارتباط الكتريكي با شبكه قطع است. كليد را از حالت OFF  خارج و روي يكب از حالتهاي عملكرد كولر (سرمايش – فن تنها و … ) قرار دهيد.
فيوز سوخته است. فيوز را عوض كنيد.
ارتباط الكتريكي نادرست است. سيم كشي را بررسي و اصلاح نمائيد.
اورلود عمل نموده است. منتظر بمانيد تا اورلود مدار را برقرار سازد.
ترموستات باز است. منتظر بمانيد تا ترموستات  عمل كند و در صورت متناسب بودن دما با نقطه عملكرد ان جهت معيوب بودن ترموستات انرا بررسي نمائيد.

ب) كمپرسور استارت نمي كند اما اورلود عمل مينمايد.

ولتا‍ پائين است. دليل آن بررسي و رفع گردد.
ارتياط الكتريكي اجزا نادرست است. سيم كشي را اصلاح نمائيد.
خازن استارت معيوب است. خازن را تعويض نمائيد.
رله استارت همواره باز است. رله را تعويض نمائيد.
فشار كندانسور بالاست. دلائل بالا بودن فشار را بررسي نمائيد(مثل وكيوم نشدن دستگاه  و. ..)
شار‍ژ دستگاه اضافي است. مبرد اضافي را تخليه نمائيد.
كمپرسور اشكال مكانيكي دارد. كمپرسور را تعويض نمائيد.
سيم پيچ كمپرسور باز يا اتصال كوتاه است. كمپرسور را تعويض نمائيد.

پ) كمپرسور راه اندازي مي شود اما قطع و وصل كولر سريع انجام مي شود(اورلودهاي مكرر)

ولتا‍ژ پائين است. دليل آن بررسي و رفع گردد.
اورلود معيوب است. آنرا تعويض نمائيد.
فشار رانش بالاست. دليل آن بررسي و رفع گردد.
فشار ساكشن بالاست. دليل آن بررسي و رفع گردد.
سيم پيچ كمپرسور اتصال كوتاه شده است. كمپرسور را تعويض نمائيد.

عيب موجود

دلائل ايجاد عيب

اقدامات لازم

ج) دستگاه راه اندازي مي شود و پي در پي قطع و وصل مي گردد.

 • اورلود
 • به (بند پ) رجوع شود.
 • ترموستات
 • اختلاف زماني قطع و وصل ترموستات صحيح نبوده و بايد تنظيم شود.
 • بالا بودن فشار بدلائل زيز سيستم را قطع مي كند.
 • ناكافي بودن جريان هوا
 • شارژاضافي
 • وجود هوا در سيستم
 
 • حجم هوادهي به كندانسور بررسي گردد
 • ميزان اضافي آن تخليه گردد.
 • سيستم تخليه و وكيوم شارژ گردد.
 • پائين بودن فشار بدلائل زير سيستم را قطع مي كند.
 • سوپاپ كمپرسور نشتي دارد.
 • شارژ گاز ناكافي است.
 • لوله موئين مسدود است.
 • كمپرسور تعويض گردد.
 • ابتدا نشت يابي سپس دستگاه شارژ گردد.
 • لوله موئين تعويض گردد.

چ) سيستم به طور مداوم كار مي كند و ترموستات عمل نمي نمايد.

 • ناكافي بودن مبرد
 • نشتي سيستم بررسي و دستگاه شارژ گردد.
 • وجود گازهاي تقطير ناپذير در سيستم (مانند هوا و …)
 • سيستم تخليه و وكيوم شارژ گردد.
 • لوله موئين درست انتخاب نشده است.
 • از اندازه صحيح آن استفاده شود.
 • پنجره ها و درهاي رو به بيرون اتاث باز است.
 • درها و پنجره ها بسته شوند.
 • سطح اواپراتور يخ زده يا كثيف است.
 • بررسي و رفع عيب گردد.
 • فيلتر در اير مسير را مسدود نموده است
 • تعويض نمائيد.
 • ظرفيت دستگاه مناسب با فضاي مورد استفاده انتخاب نشده است.
 • دستگاه ديگري را با مشاوره شركت سازنده نصب نمائيد.
 • چرخش بلوور وجود ندارد.
 • بررسي و رفع عيب گردد.

عيب موجود

دلائل ايجاد عيب

اقدامات لازم

ح) خازن استارت سوخته يا اتصال كوتاه يا باز است.

رله بطور صحيح قطع و وصل نمي كند. پلاتين ها را تميز و در صورت غير موثر بودن رله را تعويض نمائيد.
بدلائل زير رله استارت در مدت طولاني در مدار بافي مي ماند.

ولتا‍‍ژ شبكه پائين است.

رله انتخابي مناسب نمي باشد.

–         دلائل بررسي و رفع عيب شود.

–         رله تعويض شود.

قطع و وصل دستگاه به طور مداوم انجاممي شود. دلائل بررسي و رفع عيب گردد.
خازن مناسب انتخاب نشده است. با مشاوره شركت سازنده خازن صحيح انتخاب گردد.

خ) خازن رانينگ معيوب است.

خازن انتخابي نامناسب است. خازن را صحيح انتخاب نمائيد.
ولتا‍ژ شبكه بالاست. دلائل بررسي و رفع عيب شود.

د) رله معيوب يا سوخته است.

رله انتخابي مناسب نمي باشد. رله مناسب انتخاب گردد.
رله در وضعيت نامناسب نصب شده است. وضعيت نصب آن بررسي و اصلاح گردد.
ولتاژ شبكه بالا يا پائين است. دلائل بررسي و رفع عيب گردد.
قطع و وصل دستگاه مداوم مي باشد. دلائل بررسي و رفع عيب گردد.
خازن رانينگ مناسب نمي باشد. با خازن مناسب تعويض نمائيد.

ذ) ساكشن يخ زده يا مرطوب است.

لوله موئين مناسب انتخاب نشده است. از لوله موئين با قطر كمتر و يا با طول بلند تر استفاده شود.
فن اواپراتور عمل نمي كند. دلائل بررسي و اصلاح شود.
شارژ دستگاه زياد مي باشد. شارژ اضافي تخليه گردد.
سطح اواپراتو يا فيلتر كثيف و مسدود است. تميز كرده تا رفع عيب گردد.

ر) خط مايع يخ بسته و يا مرطوب است.

فيلتر دراير كثيف است. تعويض گردد.
شارژ مبرد كم است. به ميزان مناسب شارژ گردد.

عيب موجود

دلائل ايجاد عيب

اقدامات لازم

ز) دستگاه صدا دارد.

لوله ها ارتعاش دارند. بررسي و رفع عيب گردد.
دستگاه به طور صحيح بر روي نگهدارنده نصب نشده است. بررسي و رفع عيب گردد.
كمپرسور صدا دارد. در صورت صحيح بودن وضعيت نصب كمپرسور تعويض مي گردد.
بدنه دستگاه ضعيف بوده و ارتعاشات به ان منتقل مي گردد. بررسي و رفع عيب گردد.

س)كمپرسور نمي تواند در حالت PSC  استارت نمايد.

ولتاژ شبكه پائين است. ولتاژ شبكه پائين است.
فشار سيستم متعادل نشده است. زمان بيشتري صبر نموده تا متعادل گردد ودر غير اينصورت دلائل بررسي و رفع عيب گردد.
فشار كولر در حالت خاموشي بالاست. ميزان فشار در حالت خاموشي كولر نبايستي از  170 psi  بالاتر باشد.
خازن مناسب انتخاب نشده است. خازن با ظرفيت مناسب انتخاب گردد.
جريان كافي از سيم ها عبور نمي نمايد بررسي و سيمها بطور مناسب انتخاب گردند.
در موقع استارت افت ولتاژ ناگهاني بوجود مي آيد. بررسي و رفع عيب گردد.

ش) پيستون شير چهار راهه برقي در موقعيت مياني قرار دارد گرفته و كولر در هر دو حالت سرمايش و گرمايش ، به شكل گرمايش عمل مي نمايد.

لوله هاي موئين متصله به شير برقي چهر راه مسدود است. در صورت امكانپذير بودن رفع عيب گردد در غير اينصورت شير برقي تعويض شود.
سولونوئيد ولو در اختلاف فشار پائين عمل مي كند. دلائل آن بررسي و رفع عيب گردد.
ولتاژ پائين است. دلائل آن بررسي و رفع عيب گردد.
مسير حركت پيستون شير برقي مسدود است. شير برقي تعويض گردد.

 

 

 

 

براي كولرهاي دو تكه نشانه هاي زير دليل بر عملكرد نادرست دستگاه نبوده و سيستم بطور طبيعي عمل مي نمايد.

 

رديف

عملكرد دستگاه

توضيحات

1

وقتي سيستم در اولين زمان روشن مي شود حالت اوليه با چراغ چشمك زن نشان داده مي شود دستگاه روشن است و چراغ چشمك زن با زدن دكمه  ON   /  OFF  كولر متوقف مي گردد

2

در حالت سرمايش ( گرمايش ) كمپرسور در مدار قرار نمي گيرد زيرا دماي اتاق بالاتر ( پائين تر براي حالت گرمايش ) از دماي تنظيمي ترموستات مي باشد وقتي پس از 3 دقيقه كمپرسور مي خواهد در مدار قرار گيرد امكان آن نبوده و پس از يك تاخير زماني سه دقيقه اي فن يونيت داخلي با گردش هواي داخل اتاق دما را براي عملكرد آن تنظيم مي نمايد

3

در حالت Dry يا Auto سرعت فن تغيير نمي كند سرعت فن در حالت Dry كمترين مقدار ممكن را دارا مي باشد . همچنين فن 5 دور بوده و بطور خودكار در حالت Auto قرار مي گيرد

4

كمپرسور به طور خودكار در حالت Dryاز مدار خارج مي گردد بسته به دما و رطوبت داخل اتاق عملكرد كمپرسور به طور خودكار Dry تحت كنترل قرار مي گيرد

5

تايمر دستگاه روشن است اما كولر نمي تواند بر مبناي آن عمل كند تايمر فعال مي باشد اما يونيت در موقعيت استارت نمي باشد با لغو كردن حالت تايمر ، دستگاه به كار طبيعي خود ادامه خواهد داد

6

كمپرسور و فن يونيت داخلي متناوبا” در حالت گرمايش از مدار خارج مي گردند در صورتي كه دماي اتاق از دماي تنظيمي ترموستات بيشتر شود جهت محافظت كمپرسور ، فن و كمپرسور از مدار خارج مي گردند

 

 

 

 

عيب موجود

دلائل ايجاد عيب

اقدامات لازم

روشن نشدن يونيت خارجي

 • قطع بودن مدار الكتريكي
 • قطع بودن سنسور يونيت داخلي و خارجي

 

 • اتصال اورلود باز است
 • قطع بودن برد الكتريكي  ( PCB  )

 

 • ارتباط غير عادي بين يونيت داخلي و خارجي.

 

 

 • مدار را بررسي و اصلاح نماييد
 • بررسي مدار سنسورها و اصلاح مدار يا تعويض سنسورها
 • منتظر ميمانيم تا اتصال بسته شود
 • بررسي مدار برد ( PCB ) و تعويض PCB
 • بررسي ارتباط الكتريكي بين يونيت داخلي و خارجي

فشار لوله مكش كمتر از حد معمول باشد

( قسمت فشار پائين )

 • ناكافي بودن ماده سرما زا در سيستم.
 • مسدود بودن فيلتر ها (صافي هوا).
 • مسدود بودن هواي خروجي.

 

 • بررسي نشتي سيستم و شار‍ژ گاز مجدد.
 • بررسي قسمت مسدود و تميز كردن و يا تعويض فيلتر مسدود.
 • بررسي قسمت مسدود ، تميز كردن فيلتر ها و يا تعويض آنها و يا در صورتيكه فن شده باشد، برطرف كردن ايراد فن.

فشار لوله مكش زيادتر از حد معمول باشد

( قسمت فشار پائين )

 • تبادل حرارت نامناسب در كندانسور (يونيت خارجي).
 • شارژ اضافي ماده سرما زا در سيستم.
 • وجود هوا در سيستم.
 • معيوب بودن كمپرسور.
 • تميز كردن كندانسور.
 

 • تخليه گاز اضافي.
 • سيستم تخليه و وكيوم-شارژ گردد.
 • تعويض كمپرسور.

فشار لوله دهش كمتر از حد معمول باشد

( قسمت فشار بالا )

 • ناكافي بودن ماده سرما زا در سيستم.
 • مسدود بودن فيلتر ها(صافي هوا).

 

 • معيوب بودن كمپرسور.
 • بررسي نشتي سيستم و شارژ گاز مجدد.
 • بررسي قسمت مسدود و تميز كردن و يا تعويض فيلتر مسدود.
 • تعويض كمپرسور.

فشار لوله دهش زيادتر از حد معمول باشد

( قسمت فشار بالا )

 • تبادل حرارت نامناسب در كندانسورژ(يونيت خارجي)
 • زياد بودن ماده سرما زا در سيستم.
 • وجود هوا در سيستم.
 • تميز كردن كندانسور.
 • تخليه گاز اضافي.
 • سيستم تخليه و وكيوم شارژ- شارژ گردد.

عيب موجود

دلائل ايجاد عيب

اقدامات لازم

صداي كمپرسور كمتر از حد معمول باشد

 • ناكافي بودن ماده سرما زا در سيستم.
 • مسدود بودن فيلتر ها (صافي هوا).
 • نشتي ماده سرما زا.
 • تبادل حرارت نامناسب در اواپراتور(يونيت داخلي).
 • معيوب بودن كمپرسور.
 • بررسي نشتي سيستم و شارژ گاز مجدد.
 • بررسي قسمت مسدود و تميز كردن و يا تعويض فيلتر مسدود.
 • بررسي نشتي سيستم و شارژ گاز مجدد.
 • تميز كردن اواپراتور.
 • تعويض كمپرسور.

صداي كمپرسور بيشتر از حد معمول باشد

 • تبادل حرارت نامناسب در كندانسور (يونيت خارجي).
 • شارژ اضافي ماده سرما زا در سيستم.
 • وجود هوا در سيستم.
 • تميز كردن كندانسور.
 • تخليه گاز اضافي .
 • سيستم تخليه و وكيوم شارژ گردد.

در شرايط نرمال دماي لوله مكش زيادتر از حد معمول باشد

 • نشتي ماده سرمازا.
 • تبادل حرارت نامناسب در كندانسور (يونيت خارجي).
 • معيوب بودن كمپرسور.
 • بررسي نشتي سيستم و شارژ گاز مجدد.
 • تميز كردن كندانسور.
 • تعويض كمپرسور.

در شرايط نرمال لوله مكش شبنم نزده باشد.

 • نا كافي بودن ماده سرما زا در سيستم.
 • مسدود بودن فيلترها(صافي هوا).
 • وجود هوا در سيستم.
 • بررسي نشتي سيستم و شارژ گاز مجدد.
 • بررسي قسمت مسدودو تميز كردن و يا تعويض فيلتر مسدود.
 • سيستم تخليه و وكيوم – شارژ گردد.

دماي لوله مكش كمتر از حد معمول باشد.

 • تبادل حرارت نامناسب در اواپراتور (يونيت داخلي).
 • شارژ اضافي ماده سرما زا در سيستم.
 • تميز كردن اواپراتور.
 • تخليه گاز اضافي.

در شرايط نرمال دماي لوله دهش كمتر از حد معمول باشد.

 • نشتي ماده سرما زا.
 • تبادل حرارت نامناسب در كندانسور(يونيت داخلي) .
 • معيوب بودن كمپرسور.
 • ناكافي بودن ماده سرما زا در سيستم.
 • مسدود بودن فيلترها (صافي هوا).
 • بررسي نشتي سيستم و شارژ گاز مجدد.
 • تميز كردن اواپراتور.
 • تعويض كمپرسور.
 • بررسي نشتي سيستم و شارژ گاز مجدد.
 • بررسي قسمت مسدود و تميز كردن و يا تعويض فيلتر مسدود.
 

 

عيب موجود

دلائل ايجادعيب

اقدامات لازم

در شرايط نرمال دماي لوله دهش زيادتر از حد معمول باشد.

 • تبادل حرارت نامناسب در كندانسور.(يونيت خارجي)
 • شارژ اضافي ماده سرما زا در سيستم.
 • وجود هوا در سيستم.
 • تميز كردن كندانسور.
 • تخليه گاز اضافي .
 • سيستم تخليه و وكيوم شارژ گردد.

در شرايط نرمال دماي پوسته كمپرسور زياد تر از حد معمول باشد.

 • ناكافي بودن ماده سرما زا در سيستم.
 • مسدود بودن فيلترها(صافي هوا).
 • تبادل حرارت نامناسب در كندانسور(يونيت خارجي)
 • وجود هوا در سيستم.
 • بررسي نشتي سيستم و شارژ گاز مجدد.
 • بررسي قسمت مسدود و تميز كردن و يا تعويض فيلتر مسدود.
 • تميز كردن كندانسور.
 • سيستم تخليه و وكيوم – شارژ گردد.

درشرايطنرمالدمايپوستهكمپرسورزيادترازحدمعمولباشد و روي سطح پوسته شبنم بزند.

 • تبادل حرارت نامناسب در كندانسور(يونيت خارجي)
 • شارژ اضافي ماده سرما زا در سيستم.
 • تميز كردن كندانسور.
 • تخليه گاز اضافي.

درشرايطنرمالدمايكندانسور كمتر از حدمعمولباشد.

 • نشتي ماده سرما زا.
 • تبادل حرارت نامناسب در اواپراتور(يونيت داخلي)
 • معيوب بودن كمپرسور.
 • ناكافي بودن ماده سرما زا در سيستم.
 • مسدود بودن فيلترها(صافي هوا).
 • بررسي نشتي سيستم و شارژ گاز مجدد.
 • تميز كردن اواپراتور.
 • تعويض كمپرسور.
 • بررسي نشتي سيستم و شارژ گاز مجدد.
 • بررسي قسمت مسدود و تميز كردن و يا تعويض فيلتر مسدود.

درشرايطنرمالدمايكندانسور زيادترازحدمعمولباشد.

 • تبادل حرارت نامناسب در كندانسور(يونيت خارجي).
 • شارژ اضافي ماده سرما زا در سيستم.
 • وجود هوا در سيستم.
 • تميز كردن كندانسور.
 • تخليه گاز اضافي.
 • سيستم تخليه و وكيوم – شارژ گردد.

در شرايط نرمال لوله اواپراتور شبنم زياد يا يخ زدگي بوجود آيد.

 • ناكافي بودن ماده سرما زا در سيستم.
 • مسدود بودن فيلترها (صافي هوا).
 • تبادل حرارت نامناسب در اواپراتور(يونيت داخلي).
 • شارژ اضافي ماده سرما زا در سيستم.
 • بررسي نشتي سيستم و شارژ گاز مجدد.
 • بررسي قسمت مسدود و تميز كردن و يا تعويض فيلتر مسدود.
 • تميز كردن اواپراتور.
 • تخليه كاز اضافي.

عيب موجود

دلائل ايجادعيب

اقدامات لازم

در شرايط نرمال سطح لوله اواپراتور به اندازا كافي خنك نباشد و شبنم خيلي كمي روي آن بوجود آيد.

 

 • تبادل حرارت نامناسب در كندانسور(يونيت خارجي).
 • وجود هوا در سيستم.
 

 • تميز كردن كندانسور.
 • سيستم تخليه و وكيوم شارژ گردد.

اگر اواپراتور گرم باشد.

 • نشتي ماده سرما زا .
 • معيوب بودن كمپرسور.
 • بررسي نشتي سيستم و شارژ گاز مجدد.
 • تعويض كمپرسور.

فيلتر(صافي)يخ يا شبنم زده است.

 • ناكافي بودن ماده سرما زا در سيستم.
 • مسدود بودن فيلتر ها (صافي هوا).
 • بررسي نشتي سيستم و شارژ گاز مجدد.
 • بررسي قسمت مسدود و تميز كردن و يا تعويض فيلتر مسدود.

خنك نبودن محيط به اندازه كافي

 • وجود منبع حرارتي .
 • نامناسب بودن محل نصب.
 • كثيف بودن و مسدود فيلترها براي مدت زياد.
 • مسدود بودن مسير ماده سرما زا يا وجود نشتي در سيكل.
 • حذف وسيله گرما زا
 • محل نصب را بطور مناسب انتخاب كنيد.
 • تميز كردن و يا تعويض فيلتر مسدود.
 • باز كردن مسير و يا بررسي نشتي سيستم و سيستم تخليه و وكيوم – شارژ گردد.

كمپرسور روشن است اما هواي خروجي از يونيت داخلي خنك نمي كند.

 • بالا بودن محدوده دمايي و نامناسب بودن ظرفيت سرمايشي كولر.
 • مسدود بودن و كثيف بودن كندانسور.
 • نامناسب بودن محل نصب.

 

 • مسدود بودن مسير ماده سرما زا.

 

 • معيوب بودن مدار الكتريكي.
 • انتخاب مجدد كولر با ظرفيت مناسب .
 

 • تميز كردن كندانسور.
 • تغيير محل نصب يونيت داخلي و انتخاب محل مناسب .
 • باز كردن مسير و سيستم تخليه و وكيوم شارژ گردد.
 • بررسي مدار الكتريكي و بر طرف كردن ايراد مدار.

عيب موجود

دلائل ايجادعيب

اقدامات لازم

كمپرسور به سرعت بعد از روشن شدن ، خاموش مي شود.

 • بالا بودن محدوده دمايي ، باعث مي شود كمپرسوراورلود كند و خاموش شود.
 • نامناسب بودن محل نصب، يونيت خارجي در معرض تابش نور خورشيد قرار دارد يا مسدود بودن هواي خروجي يونيت خارجي.
 • بالا و پائين بودن ولتاژ بصورت غير عادي ، باعث مي شود كمپرسور روشن نشود و يا سريعاً خاموش شود.
 • نامناسب بودن ظرفيت برق اصلي (منبع تغذيه) ، كاهش بسيار زياد ولتاژ و زياد شدن جريان باعث مي شود كمپرسور اورلود كند و خاموش شود.
 • خرابي خازن يا اتصال نامناسب با ترمينالها ، باعث مي شود كمپرسور درست روشن نشود.
 • بررسي شود كه چرا دماي كمپرسور بالا است.
 

 • انتخاب محل مناسب يونيت خارجي و ايجاد سايبان براي آن باز كردن مسير جريان هواي.

 

 • علت تغييرات ولتاژ بررسي شود.

 

 • ايجاد ظرفيت مناسب براي برق اصلي و علت كاهش ولتاژ و افزايش جريان بررسي شود.

 

 • تعويض خازن و اتصال دقيق سيمها در ترمينال

روشن نشدن موتور فن

 • اتصال نامناسب در ترمينال و يا قطع بودن سيمها.
 • معيوب بودن ترموستات.
 • خرابي خازن يا اتصال نامناسب ترمينال.
 • قطع بودن سيمها و عدم اتصال برق اصلي به موتور فن.
 • اتصال دقيق سيمها در ترمينال و بر طرف كردن قطعي سيمها.
 • تعويض ترموستات.
 • تعويض خازن و اتصال دقيق سيمها در ترمينال.
 • بررسي قطعي سيمها و اتصال سيمها به موتور فن.

موتور فن روشن مي شود اما كمپرسور روشن نمي شود.

 • بالا و پائين بودن ولتاژ و جريان زياد ، باعث مي شود كمپرسور اورلود كند.
 • نامناسب بودن ظرفيت برق اصلي(منبع تغذيه).
 • كاهش بسيار زياد ولتاژ باعث مي شود كمپرسور اولود كند و خاموش شود.
 • معيوب بودن مدار الكتريكي .معيوب بودن كمپرسور.
 • علت تغييرات ولتاژ و جريان زياد بررسي شود.
 • ايجاد ظرفيت مناسب براي برق اصلي و علت كاهش ولتاژ بررسي شود.
 • بررسي مدار الكتريكي و بر طرف كردن ايراد مدار
 • تعويض كمپرسور.

عيب موجود

دلائل ايجادعيب

اقدامات لازم

كمپرسور روشن مي شود اما خنك (سرمايشي) و گرم (گرمايشي) نمي كند

 • نشتي ماده سرما زا.
 • مسدود بودن مسير ماده سرما زا.
 • معيوب بودن كمپرسور.
 • بررسي نشتي سيستم و شارژ گاز مجدد.
 • باز كردن مسير و سيستم تخليه و وكيوم شارژ گردد.
 • تعويض كمپرسور.

هواي خروجي از يونيت داخلي گرم مي باشد اما هواي محيط گرم نمي شود (كولرهاي سرمايشي و گرمايشي)

 • بزرگ بودن اتاق و كم بودن ظرفيت گرمايي كولر باعث مي شود دماي اتاق بالا نرود.
 • پائين بودن دماي داخلي.
 • نامناسب بودن محل نصب ، مسدود بودن جريان هوا.

 

 • مسدود بودن فيلترها(صافي هوا).
 • انتخاب مجدد كولر با ظرفيت مناسب.
 

 • جلوگيري از باز بودن در و پنجره و منافذ .
 • محل نصب را بطور مناسب انتخاب كنيد و مسير جريان هوا را باز كنيد.
 • بررسي قسمت مسدود و تميز كردن و يا تعويض فيلتر مسدود.

كمپرسور بسرعت بعد از روشن شدن ، خاموش مي شود (كولرهاي سرمايشي و گرمايشي)

 • نامناسب بودن محل نصب ، مسدود بودن هواي خروجي و نامناسب بودن شرايط مبدل حرارتي در يونيت خارجي.
 • بالا و پائين بودن ولتاژ ، باعث مي شود كمپرسور اورلود كند.
 • نامناسب بودن ظرفيت برق اصلي (منبع تغذيه)،كاهش بسيار زياد ولتاژ و زياد شدن جريان باعث مي شود كمپرسور اورلود كند.
 • خرابي خازن يا اتصال نامناسب ترمينال.
 • انتخاب محل مناسب يونيت داخلي و باز كردن مسير جريان هواي ايجاد شرايط مناسب براي يونيت خارجي.
 • علت تغييرات ولتاژ زياد بررسي شود.
 

 • ايجاد ظرفيت مناسب براي برق اصلي و علت كاهش ولتاژ و افزايش جريان بررسي شود.

 

 • تعويض خازن و اتصال دقيق سيمها در ترمينال.

صداي غير عادي در هنگام كار كردن كولر

 • نصب نامناسب فن اواپراتور.
 • برخورد لوله ها به يكديگر.
 • ارتعاش لوله كشي و موتور، محل نادرست حلقه لرزه گير پلاستيكي.
 • كاركرد معكوس كمپرسور در اثر عوض شدن اتصال دو سيم بصورت تصادفي.
 • بروز سر و صدا از يونيت خارجي .
 • تنظيم و نصب دوباره فن .
 • تنظيم آنها.
 • كنترل لرزه گيرها و تنظيم آنها.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.