راهنماي انتخاب سيستم سرمايش و
راهكارهاي كاهش مصرف انرژي در كولرهاي
گازي

كولرهاي گازي چگونه كار مي كنند؟
كولر گازي پنجرهاي شامل كندانسوري است كه در انتهاي اين اتاقك و به سمت بيرون است و يك فن كندانسور در
پشت آن است كه هوا از طريق آن دميده ميشود و به حذف گرما از كندانسور كمك ميكند. در سمت ديگر اتاقك
يك اواپراتور وجود دارد كه يك فن نيز در پشت آن قرار دارد و هواي سرد را به داخل اتاقك مي دم د. فيلتر در
جلوي شبكه اواپراتور نصب شده است.
كولرهاي گازي پنجرهاي محل مورد نظر را بهطور محلي خنك ميكنند، بنابراين اگر سرمايش تنها در جاهايي كه
به آن احتياج است ايجاد شود بهدليل امكان تنظيم درجه حرارت ترموستات به تفكيك هر فضا و بسته به زمانهاي
استفاده از آن اتاق و نياز سرمايشي آن در طول شبانهروز ارزانتر از ايجاد سرمايش بهوسيله استقرار سيستم مركزي
است، حتي اگر بازده آنها عموماً كمتر از سيستمهاي مركزي باشد.
با توجه به اينكه زمان اوج تقاضاي خريد و بكارگيري كولرهاي گازي در ابتداي فصل بهار تا اواسط فصول گرم
ميباشد، ارائه مطالب زير در اين زمان مي تواند مفيد باشد.
مشخصات عمومي يك كولرگازي مناسب
• فيلتري كه براي تميزسازي بهطور مرتب، به آساني قابل تعويض باشد.
• تنظيم ترموستات بهصورت ديجيتالي
(ECO.) • وجود برنامههاي عملكرد اقتصادي
• وجود تايمري براي تنظيم و مديريت زماني كولر
• كولر بايد متناسب با شرايط آب و هوايي و محيطي موجود انتخاب گردد. بهعنوان مثال كولرهاي معمولي تا
43° از كار بيفتند و يا بهشدت دچار افت C 43° كارآيي دارند و ممكن است در دماهاي بالاتر از C دماي محيط
56° از كولرهاي خاصي كه به آن “كولرهاي تروپيكال” C 43° و تا دماي C راندمان شوند. در دماي بالاتر از
ميگويند، استفاده ميشود.
گرمسير) ميباشند. ) T خنك) و 3 ) T معتدل)، 2 ) T • كولرهاي گازي دو تكه داراي كلاس آب و هوايي 1
راهنماي انتخاب سيستم سرمايش و راهكارهاي كاهش مصرف انرژي در كولرهاي گازي و اسپيلت
3
چگونه كولر گازي خود را انتخاب كنيد؟
بايد توجه داشت كه بهاي برق مصرفي سرمايش مربوط به پلههاي آخر مصرف ميباشد كه در استانهاي شمالي
اين بها بين 1500 تا 2150 ريال بر هر كيلووات ميباشد و با توجه به افزايش بيست درصدي هزينه برق در
تابستان، ارزش متوسط هر كيلو وات ساعت صرفهجويي حدوداً 2200 ريال ميرسد. بنابراين راهنماي انتخاب
سيستم سرمايش و راهكارهاي كاهش مصرف انرژي در كولرهاي گازي در فصل گرمايش بسيار با ارزش ميباشد.
• لازم است كه در هنگام خريد به برچسب انرژي كولرهاي گازي و اسپيلت توجه شود . بازده انرژي كولرهاي
بيان ميشود كه نمايانگر توليد سرمايش بهازاي هر واحد مصرف برق برحسب وات و يا EER گازي برحسب
kW/ kW و يا Btu/ W ميباشد. واحد راندمان نيز kW يا Btu كيلو وات بهازاي واحد توليد سرمايش برحسب
بزرگتر باشد، توليد سرمايش بهازاي يك وات و يا يك كيلووات توان مصرفي بيشتر EER ميباشد. هر چه عدد
خواهد شد. در استانداردهاي ملي تجهيزات خانگي بر اساس نوع و ظرفيت، كولرهاي گازي پنجرهاي ملزم به
هستند. (Btu/ W 9 يا بيشتر (برحسب / 8 تا 8 (EER) داشتن نرخ بازده انرژي
برچسب انرژي
برچسب انرژي صفحهاي حاوي اطلاعات مربوط به معيارها و مشخصات فني در هر محصول و مقايسه آن با معيارها
و مشخصات فني مصوب است. اطلاعات مندرج بر روي برچسب بايد به صورت خوانا و واضح باشد، برچسب بايد هم
بر روي دستگاه و هم بر روي كارتن بستهبندي در محلي نصب شود كه به راحتي قابل رويت باشد.
موارد مندرج در برچسب
هر يك از نشانههاي داده شده در شكل( 1) به صورت زير معرفي ميشوند:
-1 علامت استاندارد و نام برچسب؛
؛( -2 شاخص بازده انرژي ( رجوع شود به بند 5
تا دو رقم اعشار)؛ ) EER ، -3 نسبت بازده انرژي
-4 ظرفيت سرمايش دستگاه ( بر حسب بي تي يو بر ساعت بدون رقم اعشار)؛
-5 ظرفيت سرمايش دستگاه ( بر حسب كيلووات تا دو رقم اعشار)؛
-6 توان مصرفي دستگاه ( بر حسب كيلووات تا دو رقم اعشار)؛
-7 نوع دستگاه؛
-8 كلاس آب و هوايي ( به زبان فارسي)
-9 ظرفيت گرمايش دستگاه ( بر حسب كيلووات تا دو رقم اعشار)؛
-10 بازده حرارتي؛
-11 ضريب عملكرد سرمايش ؛
-12 نام سازنده و مدل قسمت داخلي و بيروني.
خريد
4
شكل( 1): برچسب انرژي كولر گازي و موارد مندرج در آن
• اولين نكته انتخاب تعيين سايز و ظرفيت متناسب كولرهاي گازي است:
300 است Btu 200 تا Btu توصيه: ظرفيت و سايز مناسب كولرهاي گازي به ازاي هر مترمربع فضاي اتاق بين
مگر اينكه واحد آپارتمان شما در آخرين طبقه واقع شده باشد و سقف آن، پشت بام ساختمان باشد كه در
400 به ازاي هر مترمربع اتاق، مجاز خواهد بود.مقادير دقيقتر در Btu 300 تا Btu اينصورت انتخاب ظرفيت
جدول( 1) ارائه شده است.
مثال: براي هال نشيمن 40 متري كه در وسط ساختمان واقع گرديده است. يك كولر گازي يا
12000 ميتواند كافي باشد. Btu اسپليت
محاسبه ميزان كاهش مصرف انرژي كولر راندمان بالاتر نسبت به كولر راندمان پائينتر
1- } = درصد صرفهجويي ( EER راندمان پايين ÷ EER راندمان بالا )} × 100
5
• در هنگام خريد بايد به وجود امكاناتي مانند دكمه عملكرد و يا برنامههاي اقتصادي و برنامه مديريت هوشمند
كولر توجه شود و موارد مختلف در اين زمينه از فروشنده مورد سوال قرار گيرد.
• در هنگام خريد به مزيتهاي تعمير و نگهداري و ارائه سرويس هاي خدمات و پشتيباني توجه شود . ارائه
روشهاي نگهداري درست توسط شركت تأمين كننده ميتواند به عنوان يك اولويت در نظر گرفته شود . لازم
است تا نحوه ارائه خدمات و انواع خدمات نيز مورد سوال قرار گيرد. بعنوان مثال سرويسهاي ابتداي فصل و …
• كولرهاي دو تكه يا اسپيلت داراي مزاياي زير ميباشد:
كولرهاي اسپليت بهطور معمول داراي راندمان كمي بالاتر از كولرهاي پنجرهاي ميباشد. ?
محدوديت نصب كولرهاي اسپيلت كمتر است و ميتوان كندانسور را در مكانهاي مناسبتري قرار داد ?
كه خود موجب كاهش مصرف انرژي ميشود.
عدم انتقال صداي كندانسور به داخل فضاي تحت تهويه ?
• استفاده از كولر راندمان بالاتر به معني كاركرد كمتر كمپرسور كولر و افزايش طول عمر كولر نيز ميباشد.
• ظرفيت كولر بايد متناسب فضاي تحت سرمايش انتخاب گردد. ظرفيت سرمايش كولرهاي گازي عموماً در
24000 ميباشد. جدول ظرفيت كولر و متراژ فضاي پيشنهادي به Btu/ hour 7000 تا Btu/ hour محدوده
شرح زير ميباشد.
جدول( 1): ظرفيت كولر بر اساس ابعاد فضاي مورد استفاده
(Btu/ h) رديف مساحت (مترمربع) ظرفيت
9000 32-37 1
10000 37-41 2
12000 41-50 3
14000 50-64 4
18000 64-91 5
24000 91-117 6
هاي مختلف براي كولر گازي بهصورت زير است: EER رتبه بندي برچسب انرژي به ازاي
مي تواند موجب 50 درصد صرفه A نكته: جايگزيني يك كولر با عمر بيش از 15 سال با يك كولر گازي با رتبه انرژي
3 ميليون ريال ميگردد. / جويي انرژي در اين بخش شود كه ارزش ريالي صرفهجويي سالانه آن بالغ بر 3
نكته: بهتر است از كولرهاي گازي اسپليت يا كولرهاي گازياي كه داراي اينورتر ميباشند،
خريداري نماييد. زيرا اينورترها دور موتور مورد نياز(كمپرسور) را متناسب با ميزان مصرف
كاهش يا افزايش ميدهند.
نكته: اجراي بهموقع اقدامات سرويس و نگهداري و همچنين تعميرات پيشگيرانه حداقل از
1 برابر مينمايد. / مصرف انرژي كولرهاي گازي كاسته و طول عمر آن را 5
6
EER شكل( 2): محدودههاي شاخص
• براي بهرهور بودن يك كولر گازي ابعاد مناسب بسيار با اهميت است. الزاما هر كولر گازي بزرگ، بهترين كولر
گازي نميباشد زيرا كولري كه بسيار بزرگ باشد، بهطور يكنواخت يك ناحيه را خنك نميكند. بهرهوري يك
كولر گازي كوچكتر در يك دوره طولاني بيشتر است و رطوبت هوا را نسبت به كولرهاي بزرگتر كه به تعداد
ميشود بهطور مؤثرتري كم ميكنند. Off و On زياد
• فاكتورهاي مهم ديگر كه بايد در هنگام انتخاب كولر مورد توجه قرار گيرد ارتفاع اتاق، سايهگير بودن اتاق و
ابعاد پنجره است.
• نصب توسط افراد آموزش ديده و با صلاحيت انجام شود.
• هنگاميكه كولر گازي نصب ميشود بايد تراز شود تا سيستم آبرساني داخلي يا مكانيزمهاي ديگر بهطور
مؤثري كار كنند.
50 از سقف نصب گردد. cm 40 تا cm ، • پانل داخلي اسپليتهاي روي ديوار سالن يا اتاق بايد با فاصله مناسب
• كندانسور حتيالمقدور در مكان مناسب با مشخصات زير نصب گردد:
در معرض نور مستقيم نباشد و ترجيحا در زير سايبان قرار گيرد.
در معرض جريان هوا و وزش باد باشد و فاصله آن با ديوارها و موانع ديگر مناسب باشد.
انجام سرويس فصلي و تميز كردن كندانسور تا حد امكان راحت باشد.
• اگر مكان نصب شما در گوشه اتاق است، در جستجوي كولري باشيد كه بتواند جريان هوا را در جهت
مطلوب براساس جانمايي اتاق شما هدايت كند. اگر شما ميخواهيد تا كولر را در گوشهي باريك انتهاي
يك اتاق طويل نصب كنيد، با استفاده از يك فن هواي سرد شده را به داخل اتاق بفرستيد.
• توصيههاي سازنده در هنگام نصب بكار گرفته شود.
• واحد بيروني كولرهاي اسپيلت يا پنجرهاي نبايد در فضاهاي بسته باشد. زيرا گرماي خروجي كولر موجب
افزايش دماي محيط و افزايش دماي محيط موجب افت راندمان كولر ميگردد.
• اطراف كولر گازي پنجرهاي و اطراف منفذ عبور لولههاي ارتباط واحد داخلي با خارجي كولر يا اسپيلت
بايد بهصورت مناسبي درزبندي گردد.
• هواي خنك اسپليتها از پانل(واحد) داخلي به سمت روبرو جريان مييابد، بنابراين پانل داخلي را درست
در جايي قرار دهيد كه روبروي محل نشستن يا حضور اعضاي خانواده باشد. طول پرتاب هواي اسپليتها
بر اساس ظرفيت معمولا بين 5 تا 10 متر ميباشد.
نصب
7
با يك برنامهريزي مختصر قبل از راهاندازي كولر گازي در انرژي و هزينه خود صرفهجويي نماييد.
25° ميباشد استفاده از هواي بيرون و تهويه هواي داخل ميتواند C • در مواردي كه دماي بيرون كمتر از
استفاده از كولر را منتفي سازد.
• استفاده از ترموستات و تنظيم آن بر روي حداكثر دمايي كه آسايش را تأمين نمايد (اين دما در تابستان بين
24 تا 26 درجه سانتيگراد ميباشد)، علاوه بر كاهش مصرف انرژي، از ايجاد تنش حرارتي بر بدن ناشي از رفت
و آمد به بيرون از مكانهاي تحت تهويه كه موجب تضعيف و بيماريهايي نظير سرماخوردگي ميشود مي-
كاهد. تنظيم كولر بر روي درجات خنكسازي پايين، نه تنها باعث خنكسازيِ سريعترِ محيط خانه نمي شود
بلكه باعث خواهد شد كه هزينه خنكسازي شما بي جهت افزايش يابد و هزينههاي غير ضروري ايجاد شود.
بهعنوان مثال هر درجه افزايش ترموستات 5% صرفهجويي بههمراه دارد.
• در صورتيكه اجاق گاز در محيط تحت سرمايش قرار دارد هنگام پخت و پز هود را روشن نماييد اين كار بار
حرارتي كه اين تجهيزات به فضا منتقل ميكند را به نصف كاهش ميدهد و متناسب با آن از بار سرمايش نيز
ميكاهد.
• هرگز لامپ يا تلويزيون را نزديك ترموستات كولر خود قرار ندهيد. ترموستات با دريافت گرما از اين تجهيزات
و عملكرد نادرست باعث ميشود كه كولرگازي بيشتر از آنچه كه مورد نياز است كار كند.
• در صورت امكان، تجهيزات مصرف كننده انرژي نظير يخچال، اجاق گاز، مايكروفر و … را در خارج از فضاي
تحت سرمايش قرار دهيد و يا امكان دفع حرارت به محيط بيرون را بوجود آوريد.
و … LCD و تلويزيون A • استفاده از تجهيزات راندمان بالا و كم مصرف نظير لامپ كم مصرف، يخچال با گريد
كه در فضاي تحت سرمايش قرار دارند علاوه بر كاهش مصرف انرژي اين تجهيزات از حرارت توليدي آنها مي-
كاهد و موجب كاهش بار سرمايش مي گردد.
• خاموش نمودن تجهيزات بدون استفاده نظير لامپ، تلويزيون و …
• تعويض كليه لامپهاي رشتهاي به نوع كممصرف باعث كاهش دماي محيط بهخصوص در ساعات اوليه شب
كه اوج مصرف نيز ميباشد، خواهد شد.
• بهغير از روزهايي كه رطوبت هوا بالا است، سرعت فن را روي يك سرعت بالا تنظيم كنيد. هنگاميكه رطوبت
هوا بالا است سرعت فن را تا انجا كه ممكن است، كم كنيد. سرعت پايين فن در روزهاي مرطوب محيط خانه
شما را بهتر خنك ميكند و از رطوبت هوا نيز ميكاهد.
• استفاده از يك پنكه را در كنار كولر گازي پنجرهاي خود مورد توجه قرار دهيد تا هواي خنك بطور مؤثري در
خانه شما منتشر شود بدون آنكه مصرف انرژي الكتريكي افزايش يابد.
موجب كاهش حدود 35 % از بار سرمايش Low E با شيشه دو جداره UPVC • استفاده از پنجره مناسب با قاب
ميشود.
• در صورتيكه فضاي تحت سرمايش داراي پنجره هاي آفتابگير ميباشد جهت كاهش حرارت ورودي خورشيد
برچسبهاي انعكاس دهنده نور) استفاده نمود كه تأثير زيادي در ) Window Film ميتوان از سايهبان و يا
كاهش حرارت ورودي دارند.
• نصب سايهبان بر روي بخش خارجي كولر و يا كاشت درخت جلوي آن ميتواند در كاهش مصرف انرژي در
بهرهبرداري
نكته: هر يك درجه بيشتر سردكردن فضاها، 5% مصرف برق كولر گازي را افزايش ميدهد. دماي مناسب بين 24 تا 26
درجه سانتيگراد ميباشد.
8
مناطق گرم بهميزان 10 % تا 15 % درصد صرفهجويي به همراه داشته باشد.
• هنگام خواب از حالت كاركرد اقتصادي كولر استفاده كرده و از طريق آزمون و خطا حداكثر دماي مناسب
جهت آسايش را بدست آوريد.
سرويس و نگهداري مناسب در شروع فصل گرم به ميزان قابل توجهي در كاهش مصرف برق موثر خواهد بود.
فيلترها، كويلها و پرههاي كولر گازي به طور مرتب نياز به تعمير و نگهداري دارند، تا در طول سالهاي بهرهبرداري
مؤثرتر و كارآمدتر عمل كنند. در صورتيكه نگهداري و تعمير مورد توجه قرار نگيرد ميتوان با اطمينان گفت
عملكرد كولر گازي دچار يك افت و كاهش مداوم خواهد شد و اين به معني افزايش مصرف انرژي بهطور پيوسته
خواهد بود. در كنار رعايت موارد زير، ممكن است شما به يك تعميركار حرفهاي براي تعمير و نگهدراي احتياج
داشته باشيد.
• فيلترهاي كولر گازي
فيلترها مهمترين بخش در تعمير و نگهداري كولر گازي هستند كه اگر بطور مرتب تعويض يا تميز شوند كاركرد
كارامد كولر را تضمين مينمايد.. فيلترهاي كثيف و مسدود شده مانع از گردش نرمال هوا ميشوند و به طور قابل
ملاحظهاي بهرهوري سيستم را كاهش ميدهند. با مسدود شدن جريان طبيعي هوا، هوايي كه از ميان فيلتر مي-
گذرد ممكن است آلودگي و كثيفيها را به طور مستقيم به كويل اواپراتور منتقل كند و جذب گرماي كويل را
مختل و تضعيف مينمايد. با تميز نگه داشتن فيلتر ميتوان مصرف انرژي كولر گازي را از 5% تا 15 % كاهش داد.
براي كولرهاي گازي مركزي، فيلترها معمولاً در طول داكتهاي برگشتي قرار دارند. بهطور كلي جاي فيلتر در
ديوارههاي سقف يا در داخل خود كولر گازي قرار دارد. فيلتر كولرهاي گازي پنجرهاي در قسمت جلوي شبكه
اواپراتور كه در داخل اتاقك قرار دارد نصب شده است. بعضي از انواع فيلترها قابل استفاده مجدد هستند اما بقيه
فيلترها بايد حتماً تعويض شوند. فيلترها در انواع و اقسام و بازدههاي مختلف موجود هستند. فيلترهاي سيستم كولر
گازي خود را هر 15 روز يا يك ماه در طور فصل خنك سازي تميز و يا تعويض كنيد.
• كويلهاي كولر گازي
در طور ماههاي بهرهبرداري كويل اواپراتور و كويل كندانسور كثيفيها را جمع ميكنند. هرچند كه وجود يك فيلتر
تميز مانع از اين ميشود كه كويل اواپراتور به سرعت كثيف شود اما در طول زمان كويل اواپراتور بهتدريج كثيفيها
را جمع ميكند. كثيفيها گردش هوا را كاهش ميدهد و كويلها را عايق ميكند، در نتيجه توانايي آن را در جذب
گرما كاهش ميدهد. براي رفع اين مشكل، كويل اواپراتور خود را هر سال چك كنيد و هر زمان كه لازم است آن را
تميز كنيد.
اگر محيط پر از گرد و خاك يا شاخ و برگ درختان نزديك كويلهاي كندانسور بيروني باشند، اين كويلها نيز مي-
توانند بسيار كثيف شوند. شما ميتوانيد به آساني كويل كندانسور را ببينيد و اگر كثيفي روي پرههاي آن جمع
شده است حتما آن را تميز كنيد. شما بايد منابع كثيفي را از كولر دور كنيد و از تجمع آشغال در اطراف آن
جلوگيري كنيد. هواكش، برگهاي در حال ريزش و ماشين چمنزني منابع ايجاد كثيفي هستند. نواحي اطراف كويل
را تميز كنيد، مثلاً دور كردن شاخ و برگ به اندازه 60 سانتيمتر از اطراف كولر باعث ميشود تا جريان هواي
اطراف كندانسور به اندازه كافي و بهصورت مناسب باشد.
• پرههاي كويل
پرههاي آلومينيومي روي كويل اواپراتور و كويل كندانسور به آساني خم ميشوند و ميتوانند گردش هوا از طريق
وجود دارد كه با استفاده از آن ميتوان پرهها « برس پره » كويل را مسدود كنند. عمده فروشان كولر تجهيزي به نام
را به موقعيت اصلي خود بازگرداند.
نگهداري
9
• كانالهاي مسدود شده
گاهاً يك سيم كلفت را از كانالهاي گذر آب عبور دهيد . كانالهاي مسدود شده مانع از اين ميشوند كه رطوبت
كولر گازي كاهش يابد و باعث ميشود كه رطوبت اضافي ايجاد شود كه اين رطوبت منجر به تغيير رنگ ديوارها يا
فرش ميشود.
• حتيالمقدور سعي گردد در ابتداي هر فصل گرم نسبت به تميز كردن كندانسور و حذف گرد و غبار آن اقدام
گردد. اين كار ميتواند 20 درصد در افزايش راندمان كولر مؤثر باشد.
• درزگيري پنجرهها براي كولرهاي گازي
در شروع هر فصل سرمايش، درزگيري بين كولر گازي و فريم پنجره را بازرسي كنيد تا از اتصال آن با بدنه
فلزي كولر گازي اطمينان حاصل كنيد. رطوبت ميتواند به اين درزگير آسيب ميرساند و باعث ميشود تا
هواي سرد از محيط خانه خارج شود.
• آمادهسازي براي زمستان
در زمستان، اتاقك كولر خود را بپوشانيد يا آن را خارج كنيد و در جاي مناسب نگهداري كنيد. قسمتهاي
بيروني كولرگازي مركزي را نيز بپوشانيد كه اين امر باعث خواهد شد كه كولر گازي از هواي سرد زمستاني،
گرد و خاك محفوظ شود.
10
چكليست انتخاب سيستم سرمايش و
راهكارهاي كاهش مصرف انرژي در كولرهاي
گازي
فهرست بازبيني اقدامات و راهكارهاي بهينهسازي و كاهش مصرف انرژي در كولرهاي گازي
مرحله
راهكارها و توصيههاي موثر در كاهش مصرف انرژي
بلي
خير
صرفهجويي در
هر مرحله(%)
خريد
آيا در هنگام خريد به برچسب انرژي كولرهاي گازي و اسپيلت توجه ميكنيد؟
30- ر 50 ميدانيد؟ A آيا از اندمان كولر خود مطلع هستيد و تفاوت آن را با كولر گازي با رتبه
آيا ميدانيد كولر مورد نظر شما كداميك از امكانات زير را دارد؟
كاركرد اقتصادي
ترموستات ديجيتال
10-20
آيا با روشهاي تعمير، نگهداري و خدمات پشتيباني كولر مورد نظر خود آشنا هستيد؟
آيا كولر خود را متناسب با فضاي تحت سرمايش انتخاب كرده ايد؟
آيا كولر مورد نظر شما با شرايط آب و هوايي و محيطي موجود منطبق است؟
آيا در هنگام خريد كولر به موارد زير بهعنوان مشخصههاي تاثير گذار بر روي بار سرمايش توجه كردهايد؟
ارتفاع اتاق
ميزان آفتابگير بودن
ابعاد پنجره
تعداد تجهيزات مولد حرارت
نصب
آيا نصب كولر توسط افراد آموزش ديده و با صلاحيت انجام شده است؟
10-15
آيا توصيههاي سازنده در هنگام نصب را بكار ميگيريد؟
آيا در هنگام نصب، كولر شما تراز شده است؟
آيا در نصب كندانسور به موارد زير توجه شده است؟
فاصله مناسب آن با ديوارها و موانع
نبودن در معرض نور مستقيم
عدم نصب در فضاهاي بسته
آيا به درزبندي مناسب اطراف كولر گازي پنجرهاي و منفذ عبور لولههاي ارتباط واحد داخلي با خارجي توجه كرده ايد؟
بهرهبرداري
آيا در صورت مناسب بودن دماي هواي بيرون از آن براي تهويه هوا و خنكسازي بهره ميبريد؟
5-15
آيا ترموستات كولر گازي خود را براي حداكثر دمايي كه آسايش را تأمين نمايد، تنظيم ميكنيد و در اين راستا حالت كاركرد
اقتصادي را مورد توجه قرار دادهايد؟
آيا تنظيم مناسب سرعت فن را بر اساس ميزان رطوبت هوا انجام ميدهيد؟
براي كاهش بار سرمايش در حين بهرهبرداري از كداميك از روشهاي زير استفاده ميكنيد؟
Low E با شيشه دو جداره UPVC استفاده از پنجره مناسب با قاب
استفاده از سايهبان براي كاهش حرارت ورودي در فضاهاي تحت سرمايش داراي پنجره هاي آفتابگير
برچسبهاي انعكاس دهنده نور) ) Window Film استفاده از
نصب سايهبان بر روي بخش خارجي كولر
كاشت درخت در جلو بخش خارجي كولر
استفاده از تجهيزات راندمان بالا
انتقال حرارت تجهيزات موجود در فضاي تحت سرمايش به خارج
20-30
تعمير و نگهداري
5- آيا براي تضمين كاركرد كارامد كولر به تعويض يا تميزكاري فيلترها بهطور مرتب توجه كرده ايد؟ 15
آيا براي افزايش بهرهوري كولر خود به موارد زير توجه كردهايد؟
تميز كردن منظم فيلترهاي كثيف و مسدود شده
در نظرگرفتن زمان مناسب تميزسازي
دور كردن منابع كثيفي از كولر
جلوگيري از تجمع آشغال در اطراف كولر
تميز كردن كويل اواپراتور
10-20
آيا مسدود بودن كانالهاي گذر آب را مورد توجه قرار داده ايد؟
آيا درزگيري پنجرهها را براي جلوگيري از خروج هواي سرد از محيط خانه مورد توجه قرار داده ايد؟
آيا پوشاندن كولر در زمستان را براي محفوظ ماندن آن در برابر گرد و خاك مورد توجه قرار داده ايد؟
تذكر: مقادير صرفهجويي حاصل از رعايت نكات و اجراي راهكارهاي اين فهرست در هر مرحله با وضعيت خود آن مرحله مقايسه و اعلام شده است و جمع تجمعي اين مقادير ممكن نميباشد.

کولرگازی
کولرگازی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.